TÜZÜK

CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ” dir.

       Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2- Cerrahi enfeksiyonlar konusunda; eğitim, araştırma, hasta bakımı ve tedavileri için çalışmalar yapar. Dernek yukarda sayılan enfeksiyon ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) sağlaması ile birlikte, ulusal ve uluslararası düzeyde meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında enfeksiyon cerrahisi standartlarını artırmayı hedefler. Cerrahi Enfeksiyon Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur. Dernek, cerrahi enfeksiyonlarda tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında bir yüksek cerrahi enfeksiyon standardı meydana getirmeyi amaçlar.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

A-Yurt içindeki diğer cerrahi kuruluşlarla, bilim ve hayır dernekleri ile güç birliği yapar.

B-Cerrahi Enfeksiyon Derneği; hekimlerin, hemşirelerin, teknikerlerin ve diğer yardımcı tıp dallarında çalışanların daha iyi yetişebilmesi için ülke çapında, sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, kongreler, seminerler ve mezuniyet sonrası kurslar düzenler.

C-Cerrahi enfeksiyon ile ilgili yayınlar yapar.

D-Cerrahi enfeksiyon alanında direkt veya indirekt çalışmaları destekler ve daha iyilerinin yapılması için yarışmalar açar ve ödüller verir.

E-Mevzuat çerçevesinde diğer ülkelerdeki cerrahi enfeksiyon dernekleri ve benzeri amaçlı diğer kuruluşlarla irtibat kurarak, yapılan bilimsel çalışmalarından yararlanır, kendi çalışmaları hakkında gerektiğinde bilgi verir, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılır. Bu kuruluşlarla gerektiğinde ortak projeler geliştirir, tanınmış uzmanlar ve ilgili kuruluşları davet eder ve yardımlar sağlar.

F-Mevcut ve yeni gelişmekte olan cerrahi enfeksiyonu alanında yetiştirilmek üzere kabiliyetli hekimleri tespit ederek gerektiğinde bunlara verilmek üzere burslar temin etmeye çalışır veya bütçe imkânları çerçevesinde burs verir.

G-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve

aynı amaç ve konuyla ilgili olarak çalışmalar yapan tıbbi kuruluşlara yardım yapar. Türk Tıp Tarihinde yer etmiş geçmişteki büyük cerrahlarımızla ilgili her türlü bilgiyi derlemeye ve değerlendirmeye çalışır. 

Türk tıp terminolojisi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

J-Üye olan veya olmayan meslektaşlarımızla, birinci derecede yakınlarına sosyal içerikli yardımlar yapabilir.

K- Dernek, amacına ulaşabilmek için çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-mail, internet olanaklarının sağlandığı ve bilimsel toplantıların yapılabileceği salonlar içeren bina ve müştemilatı gibi gayrimenkuller edinebilir.

L- Cerrahi Enfeksiyon Derneği, mesleki çalışmalarını; halk sağlığını koruma yönünden de geliştirmekle, kendini yükümlü kılar. Ülke genelinde halk sağlığı ile ilgili toplumu uyarıcı kitaplar, dergiler veya broşürler yayınlar. Bütün çalışmalarını lüzum gördüğü hastane ve sağlık hizmeti veren tıbbi ve sosyal tesis ve kurumlarla birleştirerek, halk sağlığının korunmasına yardımcı olur.

M- Cerrahi Enfeksiyon Derneği; hastane, dispanser, poliklinik gibi halk sağlığına ve toplumun her kesimine hizmet veren kurumların açılmasına yardımcı olur. Keza sosyal amaçlı, lokal ve benzeri tesisler açabilir.

N- Cerrahi Enfeksiyon Derneğinin, amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

O-Tüzüğün yukarda belirtilen fıkralardaki tüm faaliyetleri için yıllık net gelirinin en az  %50 ‘sini bu amaçla kullanır ve bu kullanım için yönetim kurulunu yetkili kılar.

Ö- Yönetim Kurulu, çağın ve ülkenin gereksinimlerini göz önüne alarak, uygun bulduğu alanlarda bilimsel çalışma grupları, mesleki yeterlilik kurulu ve komiteler oluşturarak bunların çalışmalarını destekler.

P- Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

R- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

S-) Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sağlık ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Madde 3- Cerrahi Enfeksiyon Derneğinin, beş tür üyesi vardır.

 • Asil üye
 • Aday üye
 • Fahri üye
 • Onursal üye
 • Kurumsal üye   

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, uzmanlıklarını kazanmış hekimler, asistanlar ve her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin asil veya fahri üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Asil üye, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üye olabilmek için;

 1. Tıp ve Diş Hekimliği Alanlarında Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde tanımlı “Cerrahi ve Cerrahi Yandallar”dan birinde uzmanlığını almış tıp doktoru olmak ,
 2. Kamu haklarından yasaklanmış veya kısıtlanmış olmamak,
 3. Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden mahkûmiyeti olmamak,
 4. Yıllık aidat ve yönetim kurulunun tespit edeceği giriş ücretini ödemek,
 5. Dernek asil üyelerinden iki kişi tarafından teklif edilmek,
 6. Derneğe üye olmak için yaptığı başvuru gündeme alınarak yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu’nun olumlu oylarını almış olmak gerekir. Yönetim Kurulu olumsuz kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir.

 

Aday üye olabilmek için Tıp ve Diş Hekimliği Alanlarında Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde tanımlı “Cerrahi ve Cerrahi Yandallar”da görevli araştırma görevlisi ve asistan unvanlı tıp doktoru olmak ve yukarıdaki koşullara uygun olmak gerekir.  Aday üyeler giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı ödemezler.

 

Fahri üye,  Dernek amacına gönül vermiş ve bunun için karşılık beklemeden gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmak isteyen, enfeksiyon alanına ilgi duyan ve sağlık sektöründe çalışan sağlık ön lisans ve lisans mezunları yazılı müracaatları üzerine, fahri üye olarak kabul edilebilirler. Yönetim kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Fahri üyeler giriş aidatı veya yıllık üyelik aidatı ödemezler. Genel kurullara dinleyici olarak katılabilirler, fakat oy kullanamazlar. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından ve yardımlarından yararlanmak üzere fahri üyeler komisyon ve komitelere de seçilebilirler.

 

  Onursal üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, genel

kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Buna göre;

1-Cerrahi enfeksiyon dallarında yurt çapında veya uluslararası alanda çalışma yapmak veya yapmış olmak.

2-5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun da öngörüldüğü şekilde uygun durumda taşınmaz mal veya 100 (yüz) Cumhuriyet altını değerinde maddi bağışta bulunmak.

3-Onursal üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile genel kurul tarafından seçilir. Onursal üyeler,  genel kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler ancak oy kullanamazlar ve aidat ödemezler.

 

Kurumsal (Tüzel kişi) Üye: Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde tanımlı şartı (… bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi) yerine getiren tüzel kişiler, üye olabilmek için dernek yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Kurumsal üyeler aidat öderler ve genel kurulda oy kullanırlar.

Üyelikten çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, yıllık aidat burcunu, yönetim kurulu tarafından tespit edilen ve yazı ile bildirilen süre içinde ödememek.

Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunanlar, yöneticilerin hak ve görevini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyenler, sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlar, hekimlik şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar, yönetim kurulunun teklif ve onur kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Yönetim kurulu, onur kurulunun kararına kadar üyenin organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. Çıkarılan üyenin onur kurulunun kararına karşı, toplanacak genel kurula, yazılı itiraz hakkı vardır. Genel kurul itiraz üzerine konuyu ilk toplantıda gündeme alıp, görüşür. Yazılı itiraz okunur ve üye dinlenir. Genel kurulun kararı kesindir. Bu yolla çıkartılan üye tekrar üyeliğe kabul edilmez.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4-Onur ve Etik Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;  derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamandan olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul iki yılda bir KASIM ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kurlunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birini başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resim makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna, yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, gizli oy açık tasnif usulü ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.  Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.   

     

 Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

 Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı karalar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar, genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

13-Mevzuata genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

       Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.     

 

Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 5 (Beş) yedek üye olarak, genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında dernek faaliyetlerini yürütmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman üye ve 3 üye’ den oluşan görev dağılımını, gizli oyla belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla, her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden aday olabilir. Başkan iki dönemden fazla süre başkanlık edemez ancak araya bir seçim devresi girdikten sonra tekrar seçilebilir.

       Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, dernek haklarını korumak için avukat tutmak,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak suretiyle, bütçede yeni bölümler açmak ve dernek adına gelir tahsil etmek.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10- Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışta bulunanlar ile derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara, değerli çalışmalar yapanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, bronz, gümüş ve altın madalya veya burs yada isim verme şeklinde ödüller vermek,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak, genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre, yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen:

1-Amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

2-Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

3-Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetimi sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Onur ve Etik kurulu

Madde 12-

1-Cerrahi Enfeksiyon Derneği Genel Kurulu tarafından seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

2-Onur ve etik kuruluna seçilebilmek için: Asil üyelik şartlarını karşılamak, meslekte 15 yılını doldurmuş olmak, çalıştığı kurum ya da meslek örgütü tarafından meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da adli yargı tarafından yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak ve Cerrahi Enfeksiyon Derneği’nin asil üyesi olmak gereklidir.

3-Onur ve Etik Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Başkan ve kurul üyeleri, en fazla iki dönem için seçilirler.

4-Onur ve Etik Kurulu ilk toplantısında: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerek çalışmalarına başlar.

5-Onur ve etik kurulu yılda en az bir kez olmak üzere, ayrıca Cerrahi Enfeksiyon Derneği Onur ve Etik Kurulu Başkanının çağrılarıyla gerekli görülen zamanlarda toplanır. Toplantının başlatılması için salt çoğunluk gereklidir. Kurul, kararlarını en az 2/3 çoğunlukla alır.

6-Ardışık olarak ve mazeret bildirmeksizin kurulun iki toplantısına katılmayan kurul üyesinin, üyeliği düşer. Durumun, kurul başkanı tarafından dernek başkanlığına iletilmesi üzerine, yedek üyeler aldıkları oy sırasıyla boşalan üyelikler için göreve çağrılırlar.

 

 

 

Onur ve Etik Kurulunun görevleri

1-Cerrahi Enfeksiyon alanına giren konular ve bunula ilgili uygulamalar hakkında etik açıdan değerlendirme yapmak ve hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunmak, gerektiğinde kamuoyuyla bu tespitlerini paylaşmak,

2-Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında, topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşlarımızın onurlandırılmaları için dernek yönetim kuruluna öneride bulunmak,

3-Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, haksız ithamlar ve yaptırımlar karşısında ilgililer nezdinde girişimlerde bulunulması için bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve Dernek Yönetim Kurulu‘na sunmak,

4-Etik dışı davranışlar nedeniyle haklarında suçlamada bulunulan meslektaşlarımız için gerekli incelemede bulunmak, TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği kılavuzluğunda ilgili prosedürü tamamlayarak karara bağlamak,

5-Ceza alma yönünde karar verilmesi durumunda, sırasıyla “uyarı, kınama, para cezası, dernek üyeliğinden süresiz-kesin ihraç” cezalarından birini önermek,

6-Yayın etiği konusundaki şikâyetleri inceleyerek bununla ilgili olarak “Etik Kurul Raporu” hazırlamak, bunun sonucunda şikâyet edilenlere, dernek tarafından ceza verilip verilmeyeceği yönünde tavsiye kararları almak ve bu kararları ilgililere duyurmak,

7-Mesleki uygulamalarda, hasta ve hasta aileleriyle ilişkilerde, uyulması gereken ulusal ve uluslararası etik düzenlemeler konusunda çalışmalar yapmak, tıp etiği ve tıp hukuku konularında cerrahi uygulamalar açısından üyelerini bilgilendirmek.

 

Derneğin gelir kaynakları

Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık aidat olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kongre, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan, iktisadi işletme gelirleri,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

 

Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler

Madde 14-Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

       Kayıt usulü

Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

       Tutulacak defterler

Dernekte, aşağıda yazılı olan defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların, kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

                 Defterlerin tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce, İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına; sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda, yılsonlarında (31 Aralık)   (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)  “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında ( 31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri

Madde 15- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’ de örneği bulunan) “ Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 ‘te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “ Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “ Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Yetki belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “ Yetki Belgesi”, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler, yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider belgelerinin saklanma süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtiler süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

 

 

Beyanname verilmesi

Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan)  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim yükümlülüğü

Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri, yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının, yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.      

 

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)  “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup, mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurul kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bilirdim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK-33’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul Toplantısı dışında, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirim” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişikliler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin iç denetimi

Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetimi yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

                Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

Madde 20- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

Madde 21- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden son erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye Halinde Cerrahi Enfeksiyon Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm eksikliği

Madde 22- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kurucular

Madde 23- Cerrahi Enfeksiyon Derneği olarak kurulan derneğimizin kurucu üyeleri aşağıda alfabe sırasıyla adı soyadı, adresi belirtilen kişilerdir.

 1. Metin Çakmakçı, 2. Hikmet Fatih Ağalar, 3.Mustafa Cem Terzi, 4.İskender Sayek, 5.Hüseyin Kemal Raşa, 6.Ahmet Özdemir Aktan, 7.Ahmet Çoker, 8.Halil Kaya Yorgancı, 9.Hüseyin Koray Topgül

                                                               Yönetim Kurulu üyeleri

 İskender Sayek                                              Metin Çakmakçı                                              Hüseyin Koray Topgül

 

 

İmza:                                                                    İmza:                                                                    İmza:

 

Hikmet Fatih Ağalar                                      Mustafa Cem Terzi                                        Halil Kaya Yorgancı

 

 

 

İmza:                                                                    İmza:                                                                    İmza:

 

Sarp Kaya Görür                         

İmza:                                                               

Bağlantılar

Tüzük

CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: “CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı Madde 2- Cerrahi enfeksiyonlar konusunda; eğitim, araştırma, hasta bakımı ve tedavileri için çalışmalar yapar. Dernek yukarda sayılan enfeksiyon ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) sağlaması ile birlikte, ulusal ve uluslarar... [devamı]